Parshah Tazria

Nissan 1, 5782 April 2, 2022 First Torah: Leviticus 12:1 – 13:59 Second Torah: Shabbat Rosh Chodesh: Numbers 28:9-15 Third Torah: Parshat Hachodesh: Exodus 12:1-20 Haftarah: Ezekiel 45:18 – 46:15; Isaiah 66:1; Isaiah 66:23-24; Isaiah...