Parshah Miketz

Kislev 30, 5780 December 28, 2019 First Torah: Genesis 41:1 – 44:17 Second Torah: Chanukah 6 – Rosh Chodesh: Numbers 28:9-15 Third Torah: Chanukah 6 – Rosh Chodesh: Numbers 7:42-47 Haftarah: Zachariah 2:14 – 4:7; Isaiah 66:1; Isaiah 66:23-24;...