Parshah Mikeitz

Kislev 30, 5779 December 8, 2018 Torah: Genesis 41:1 – 44:17 Haftarah: Zachariah 2:14 – 4:7; Isaiah 66:1; Isaiah 66:23-24; Isaiah 66:23; Samuel I 20:18; Samuel I 20:42